GLAVNI PROJEKAT KIŠNE I FEKALNE KANALIZACIJE DELA NASELjA BAJINE BAŠTE - MEOVAČA


Godina: Maj 2010.

Lokacija: Bajina Bašta, Srbija  

Investitor: Građevinski fakultet u Beogradu

Odgovorni projektant: Prof. dr Jovan Despotović d.i.g.

 

Projektom je obuhvaćena oblast od oko 70ha. Fekalna kanalizacije se priključuje na postojeću kanalizacionu mrežu na uglu ulica Cvijićeva i Bešlićeva. Atmosferska kanalizacija se novoprojektovanim kolektorom duž ulica Cvijićeva i Jelisavčića vodi do ispusta u reku Raču. Za mrežu feklane kanalizacije korišćeni su prečnici od Ø200, Ø250 i Ø300 dok su atmosfersku kanalizaciju korišćeni prečnici  Ø250, Ø300, Ø400, Ø500, Ø600, Ø800 i Ø1000.