GLAVNI-IZVOĐAČKI PROJEKAT REGULISANOG ODVODNjAVANjA MOSTA PREKO REKE SAVE NA DEONICI AUTOPUTA E-75 KROZ BEOGRAD, MOST GAZELA

Godina: Oktobar 2006. - Septembar 2007.

Lokacija: Beograd, Srbija

Investitor: MOSTPROJEKT a.d.

Odgovorni projektant: Prof. dr Jovan Despotović, Zoran Jovanović d.i.g.

Projekat odvodnjavanja kišnih voda kako sa mosta tako i sa prilaznih konstrukcija deo je projekta rekonstrukcije mosta GAZELA. Projekat obuhvata betonsku konstrukciju mosta sa leve i desne strane reke Save, čeličnu kontrukciju iznad reke Save, dve betonske rampe na levoj obali na komunikaciji mosta sa ulicom Milana Popovića (mostovski deo, do spojnice), dve betonske rampe na desnoj obali kao komunikacija sa Gornjom Savskom, uključujući i deo Gornje Savske na mostovskoj konstrukciji, sve betonske mostovske konstrukcije na potezima Kneza Miloša-Autoput, Autoput-Kneza Miloša, Autoput Bulevar Mira i Bulevar Mira (Rudo)-Autoput, kao i deo Kneza Miloša kao mostovske konstrukcije iznad Autoputa i deo tramvajskog mosta kod Gornje Savske. Na desnoj obali kanalisane kišne vode su upuštaju u postojeću gradsku kanalizaciju. Na levoj obali je projektovan sistem sa infiltracionim poljima. Projektno rešenje je u saglasnosti sa domaćom regulativom, preporukama o zaštiti životne sredine, kao i uslovima evakuacije voda, propisanim od nadležnih institucija.