Projekat za izvođenje radova na neregulisanom delu reke Južne Morave

Godina: decembar 2018.

Objekat: Izmena i dopuna glavnog projekta Autoputa E-75 Beograd – Niš – granica BJR Makedonije

Deonica: Srpska kuća – Levosoje km 934+354,725 – km 942+413.308

Investitor: JP „Putevi Srbije“ Beograd

Naručilac posla: Srbijaautoput d.o.o. Beograd

Cilj izrade ovog projekta bila je hitna zaštita trupa autoputa E-75 od km 936+200 do km 935+950 gde je usled velikih poplava koje su zadesile Srbiju 2014. godine i intezivne eksplatacije šljunka iz korita reke Južne Morave došlo do znatne promene u morfologiji rečnog korita.

Deonice rečnog toka koje su obuhvaćene ovim Izvođačkim projektom gledano po stacionaži autoputa su sledeće:

  • km 934+850: nizvodno od mosta M1 gde je bilo potrebno da već izvedenu regulaciju uklopiti u nizvodni prirodni tok na dužini od L=340 m.
  • km 934+975 – km 937+000: projektovana je nova deonica regulacije koja je nizvodno i uzvodno usaglašena sa izvedenim regulacijama. Na ovoj deonici tok Južne Morave je značajno ugrozio koridor autoputa na stacionaži (km 935+925 – km 936+250). U ovoj zoni se nalazi i regulisano ušće Bogdanovačke reke koje je usklađeno sa novom regulacijom Južne Morave.
  • km 938+125 – km 938+400: na ovoj deonici je ušće Binačke Morave i Moravice koje takođe nije regulisano osnovnim projektom a degradacija desne obale značajno ugrožava pojas izgrađenog autoputa.