Predlog programa za određivanje plavnih površina na teritoriji Opštine Lapovo sa uslovima formiranja programskog zadatka kanalisanja i odvođenja kišnih voda u naselju i Opštini Lapovo

Godina: mart 2019.

Objekat: Projektni zadatak za određivanje plavnih površina u Opštini Lapovo

Investitor: JKSP „Morava“ Lapovo

Naručilac posla: Opština Lapovo

Zaštita od velikih voda, i u poljoprivrednim i u gradskim sredinama, predstavlja jednu od prioritetnih obaveza za rukovodstva u opštinama i gradovima u Srbiji, što je propisano zakonom o vodama iz 2010. godine.

Jedinica lokalne samouprave organizuje i sprovodi odbranu od poplava na vodama II reda, u skladu sa opštim i operativnim planom za odbranu od poplava  (član 53).  Operativni plan za vode II reda donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave (član 55).

Preventivne mere i zaštitni radovi za sprečavanje i otklanjanje štetnog dejstva erozije i bujica takođe sprovodi jedinica lokalne samouprave (član 62).

Ciljevi studije:

  • Ocena postojećeg stepena ugroženosti od poplava.
  • Izrada plavnih (ugroženih) zona i unošenje u Generalni urbanistički plan grada Lapova i u Prostorni plan Opštine Lapovo.
  • Izrada plana upravljanja rizikom od poplava (uključujući sagledavanje mera za zaštitu od plavljenja).